فروشگاه اینترنتی پلاس مال

را كسر هزينه COD سفارشات برگشتي از مزياي اصلي پلاس مال است؟

باید توجه داشته باشید این امر بسیار هزینه های شما را پایین خواهد آورد ...

همانطوريكه در سوال نحوه محاسبه هزينه ارسال اعلام گرديد حدود 40 درصد هزينه ارسال بابت سرويس دريافت وجه پس از تحويل به مشتري است كه اصطلاحاً COD يا Cash On Delivery ناميده مي شود كه در سفارشات پرداخت آنلاين وجود ندارد همچنين اگر سفارشي برگشت بخورد هزينه ارسال از فروشنده دريافت مي شود كه فقط در پلاس مال هزينه خدمات COD از هزينه ارسال كسر شده و مابقي دريافت مي شود كه بيش از 40 درصد در هزينه هاي برگشتي فروشندگان فروتل كاهش وجود دارد كه در مجموع مبلغ بسيار زيادي خواهد شد چراكه حدود 5الي 10 درصد سفارشات برگشت مي خورند كه در ساير سيستم ها اين هزينه به عنوان جريمه از فروشندگان دريافت مي گردد.
در پلاس مال با تاييد تلفني برگشتي ها كاهش چشمگيري دارند و از طرفي با كسر هزينه COD در برگشتي ها هزينه ها فروشندگان بيش از 50 درصد كاهش خواهد داشت كه مزيت بزرگ فروتل براي فروشندگان است.