فروشگاه اینترنتی پلاس مال

آيا براي آغاز فروش پستي سايت فروشگاهي نياز است؟

براي معرفي فروشنده به پست باید سايت فروشگاهي اعلام شود و یا از طریق سایت اصلی پلاس مال معرفی می گردد ...

پلاس مال سايت فروشگاهي به فروشنده هديه مي دهد و الزامي نيست كه فروشنده در زمان ثبت نام سايت فروشگاهي داشته باشد.
پلاس مال به فروشنده سايت فروشگاهي كه با سيستم فروش پستي هماهنگ مي باشد هديه مي دهد كه فروشنده را از پرداختن هزينه راه اندازي سايت فروشگاهي و كارهاي مرتبط با آن بي نياز مي نمايد.